Poslání časopisu

Časopis je platformou pro odbornou činnost spočívající v teoretickém bádání s konkrétními výstupy použitelnými v praxi. Cílem je zajistit publikaci původních vědeckých statí a přehledových statí, s následnou reflexí výsledků výzkumu odborníky z praxe a s dosažením oboustranné zpětné vazby mezi výzkumem a praxí.

Za účelem naplnění svého poslání je časopis strukturován přehledným způsobem, který spojuje požadavky na vědeckou přesnost a čtenářskou atraktivitu. Periodikum tak směřuje k tomu, aby zůstalo platformou vědeckého bádání s praktickým dopadem.

Členění je proto následující: původní vědecké statě jsou řazeny do rubrik Téma čísla a Aktuálně, Problémy analýzy a Issues and analysis, souhrn těchto článků pak dává dohromady recenzovanou část časopisu. Podle příležitosti je pak do vybraných čísel zařazována rubrika věnovaná judikatuře především českých soudů a Soudního dvora Evropské unie, která představuje nerecenzovanou část časopisu.

S ohledem na imperativ přesnosti mohou být výjimečně příspěvky otiskovány v původních jazycích (anglicky, francouzsky), aniž by byly zařazeny do zvláštní rubriky Issues and analysis. Je tak činěno zejména tehdy, pokud je prováděn navazující výzkum. Dosud tomu tak bylo u příspěvků vzniklých v zahraničí a srovnávajících tuzemské a zahraniční právní koncepty a mechanismy. U těchto příspěvků se předpokládá jejich překlad do českého jazyka v průběhu navazujícího výzkumu.

Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz