Číslo 2/2016

Název Problematika pozastavení obchodování s investičním nástrojem a jeho vyloučení z obchodování na regulovaném trhu podle MiFID II
Suspension of trading and removal of investment instrument fromtrading on theregulated market according to MiFID II
Autor Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec
Klíčová slova Investiční nástroje, MiFID II
Investment instrument, MiFID II
Abstrakt Pozastavení obchodování s investičním nástrojem a vyloučení investičního nástroje jsou opatření, jenž mohou být použity ve vztahu k investičním nástrojům přijatým k obchodování na regulovaném trhu v případech, kdy je nezbytné dočasně či trvale znemožnit obchodování s investičním nástrojem na regulovaném trhu. S ohledem na zásadní dopad těchto opatření na emitenta, investory i trh obecně je potřeba, aby podmínky pro jejich užití byly v právním řádu nastaveny tak, že umožní jejich efektivní využití v odůvodněných případech. Současná pravidla platná na území členských států Evropské unie vycházejí z úpravy ve směrnici MiFID. Nová směrnice MiFID II nicméně obsahuje celou řadu úprav. Ty mají za cíl především zefektivnění užití uvedených opatření v rámci Evropské unie.
Suspension of trading with an investment instrument or removal of an investment instrument from trading are measures, that may be used in relation to investment instruments admitted to trading on a regulated market in cases, when the need of temporary or permanent restriction of trading occurs. Reflecting the fundamental impact of these measures on the issuer, investors and the market itself, it is necessary to stipulate legal conditions for the possibility of their uses in a way that enables effective use in reasonable cases. Current rules effective in the member states of the European Union were laid down by the directive MiFID. On the other hand, the new directive MiFID II contains many changes. The main aim of these changes is to make the uses of above-mentioned measures within the European Union more effective.
Název Finančná asistencia banky podľa slovenského zákona o bankách (podstata a interpretácia normatívneho zákazu)
Financial assistance according to Slovak Banking Act (nature and interpretation of a legislative ban)
Autor Doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Klíčová slova Finanční asistence, regulace bank
Financial assistance, bank regulation
Abstrakt Predmetom článku je právna analýza zákazu finančnej asistencie bánk podľa slovenského zákona o bankách. Článok interpretuje zmysel tohto pravidla. Bankové právo osobitnou právnou úpravou významne dopĺňa právnu úpravu Obchodného zákonníka. Autor sa zároveň zameriava na kontext finančnej asistencie a nadobúdania akcií banky alebo s ňou prepojených právnických osôb. Záverom indikuje vplyv konania contra legem na platnosť zmluvy o úvere a formuluje odporúčania.
The article is a legal analysis of financial assistance provided by banks according to Slovak Banking Act. Article interprets the meaning of this rule and its ban. Banking law specific legislation significantly amended rules of the Commercial Code in that area. The author also focuses on the context of financial assistance and the acquisition of shares of the bank or its related entities. Conclusions indicate the impact of the proceedings runs counter to the validity of credit agreements and formulate recommendations.
Název Několik poznámek k financování územních samosprávných celků z prostředků Evropské unie
Several notes concerning financing of local self-governed authorities from the European Union funds
Autor JUDr. Ivana Pařízková, PhD.
Klíčová slova Územně samosprávný celek, financování, prostředky EU
Local self-governed authorities, financing, EU funds
Abstrakt Článek se zabývá aktuální problematikou financování územních samosprávných celků z prostředků Evropské unie a fungováním municipálního finančního systému v České republice. Pozornost je zaměřena na problematiku regionální politiky a využívání prostředků ze strukturálních fondů. Současně je na tomto místě také zmíněno čerpání finančních prostředků z fondů EU, dlouhodobé plánování a perspektivy regionálního rozvoje v České republice.
The article deals with current issue of financing territorial units from funds of Europen union and working of municipal financial system in the Czech Republic. It focuses on the issue of regional politics and the use of structural funds. It also mentions drawing money from EU funds, long-term planning and perspectives of regional development in the Czech Republic.
Název Spojení osob jako podmínka členství ve skupině u daně z přidané hodnoty
Binding of Persons as a Condition of Membership in a VAT Group
Autor Zuzana Kořínková
Klíčová slova DPH skupina, spojení osob, DPH
VAT group, binding of person, VAT
Abstrakt Tento článek se zabývá spojením osob jako jednou z podmínek členství ve skupině u daně z přidané hodnoty. Tato podmínka společně s podmínkou sídla nebo provozovny v tuzemsku jsou 2 základními podmínkami, které zákon klade na členy skupiny. Tento článek nejprve obecně vymezuje spojení osob, a to i v evropském kontextu. Dále je pak pozornost věnována přímo kapitálovému spojení osob, kde je kladen důraz na problematiku výpočtu nepřímé kapitálové propojenosti. Následně je přiblížen pojem jinak spojených osob, a to včetně možnosti členství fyzické osoby ve skupině. Poté je zmíněna otázka členství osoby nepovinné k dani. Závěrem jsou pak představeny dva možné postupy, které je možné volit pro výběr členů skupiny.
This article discusses the close binding of persons as one of the conditions of membership in a VAT group. This condition, along with the condition of having a residence or place of business in the Czech republic, is one of the two fundamental conditions, which the law requires from members of a group. The beginning of this article defines the term binding of persons, in both domestic and European contexts. This is followed by a description of capital binding of persons itself, with added emphasis on the issue of determining indirect capital interconnectedness. Next, the term other bound persons is discussed, including a detailed look at the possibility of a physical person being a member of a VAT group. The next paragraph deals with the issue of membership of a non-taxable person. Finally, the two possible ways of choosing a group's members are presented.
Název Abuse of Rights in Relation to VAT
Autor JUDr. Tomáš Sejkora a Mgr. Ivo Smrž
Klíčová slova Abuse of rights, VAT
Abstrakt This paper deals with the institute of the abuse of rights, in which its authors focus on the issue of this institute from the view of the Czech legislation of the value added tax, mainly legislation of the value added tax deduction. In the beginning, authors familiarize readers with the basis of this institute established in civil law and they provide a brief comparative perspective on abuse of rights. Then authors summarize and analyze main arguments arising from the contemporary case law, because the enactment of the institute of the abuse of law is missing in the Czech legislation. Authors focus on the analysis of the contemporary case law of the Czech courts current as well as the case law of the Court of Justice of the European Union. Authors analyze aspects of this unwritten legal principal application and difficulties of this institute application by the tax administrators, who bear the burden of allegation and the burden of proof.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz