Číslo 2/2017

Název Problematika sondování trhu dle nařízení MAR
Market sounding rules in Market Abuse Regulation
Autor Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Investiční nástroj, MAR, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém, regulovaný trh, sondování trhu
Investment instrument, MAR, multilateral trading facility, organized trading facility, regulated market, market sounding
Abstrakt K sondování trhu dochází v případě, že jeden či více subjektů nabízejících investiční nástroj, který je přijat k obchodování na regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém či organizovaný obchodní systém, a to mimo řádné obchodování na těchto převodních místech. K sondování trhu může docházet za využití celé řady způsobů komunikace, z pohledu právních předpisů jsou ovšem problematické situace, kdy jsou zájemcům o koupi či upsání investičního nástroje zároveň sdělovány vnitřní informace, které mají vliv na kurz investičního nástroje na některém z veřejných trhů. Pokud nicméně nabízející subjekt vnitřní informace poskytuje, především pak s cílem vzbudit zájem potenciálních investorů o předmětný investiční nástroj, jsou tyto obchodní aktivity podřízeny poměrně přísným administrativním požadavkům. Následkem tohoto ovšem předmětné aktivity není klasifikována jako protiprávní, ovšem pouze při plném dodržení právního režimu stanoveného pro provádění sondování trhu.
Offering of investment instruments admitted to trading on a regulated market, multilateral trading facility or organized trading facility made outside a regular trading on the mentioned trading venues by one or more subjects can be described as a market sounding. Market sounding can be conducted by use of many types of communication, however legally problematic are the situation when inside information relevant for a price of respective investment instrument of any public market are disclosed to person interested in purchase or subscription of such an investment instrument. However when the subject making the offer provides inside information, usually with a motivation to attract potential investors interested in respective investment instrument, such activities are subject to strict administrative requirements. On the other hand, as a consequence the respective activities are not seen as illegal, but only if these are fully compliant with the regime stipulated for the market sounding activities.
Název Právní úprava oznámení zůstatku a hodnoty oznamovaného účtu jako mezera v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní
Legal Regulation of the Notification of the Balance and the Value of the Notified Account as a Loophole in the International Co-operation in Tax Administration Act
Autor Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Společný standard pro oznamování, mezinárodní spolupráce při správě daní, efektivita daňového práva
Common Reporting Standard, international co-operation in tax administration, tax law effectiveness
Abstrakt Článek je analyzuje jeden z aspektů právní úpravy automatické výměny informací při správě daní, a to právní úpravu týkající se požadavku na oznámení zůstatku nebo hodnoty oznamovaného účtu oznamující českou finanční institucí podle § 13k odst. 1 písm. e) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navrhuje řešení, která více odpovídají smyslu právní úpravy mezinárodní spolupráce při správě daní. Za účelem dosažení tohoto cíle je popsán vznik současné právní úpravy, jsou identifikovány její prameny a cíle. Na základě zjištěných cílů je pak tato právní úprava posouzena z hlediska její efektivnosti v dosažení požadovaného účelu a následně je navrženo řešení, které je z hlediska tohoto kritéria vhodnější.
The article analyses one of the aspects of the legal regulation of the automatic exchange of information in tax administration which is the regulation of the notification of the balance or the value of the reportable account by the Czech reporting financial institution under section 13k par. 1 e) of Act No. 164/2013 Coll., on international co-operation in tax administration and on amendment of other related acts, as amended, and proposes solutions that are more in line with the legal regulation of international co-operation in tax administration. To achieve this goal, the current legislation is described, its sources and goals are identified. Based on the objectives set, this legislation is judged from the point of view of its effectiveness in achieving the desired purpose and then proposes a solution that is more suitable in terms of effectiveness of this regulation.
Název Zdanění příjmů vyplacených společníkovi společnosti s ručením omezeným
Taxation of Limited liability companies‘ partners incomes
Autor JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.
Adresa Kopřiva & Penka, attorneys at law, Zahradnická 223/6, 603 00 Brno
Klíčová slova Daň z příjmů, zákon o daních z příjmů, společník, společnost s ručením omezeným, zdanění společníka společnosti s ručením omezeným, závislá činnost, samostatná činnost
Incomes tax, Income tax Act, parner, limited liability company income
Abstrakt Článek se zabývá popisem vývoje judikatury Nejvyššího správního soudu v oblasti zdaňování příjmů společníka společnosti s ručením omezeným od této společnosti, a to s důrazem na srovnání aktuálního rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.2.2014, č.j. 6 Afs 116/2014 – 44, se starou judikaturou téhož soudu. Současně článek popisuje teoretická východiska, tedy zejména postavení společníka v rámci obchodní korporace a rozdíly mezi zdaňováním dle § 6 (závislá činnost) a § 7 (samostatná činnost) zákona o daních z příjmů. Závěrem článku autor nabízí jednotlivé znaky, dle kterých je možné v návaznosti na zmíněný judikát Nejvyššího správního soudu posoudit, zda by měl být daný příjem zdaňován v režimu § 6 nebo § 7 zákona o daních z příjmů.
This article is focused on the development of case law of the Supreme administrative court in the area of the taxation of the income of partners limited liability companies paid by this company, with respect on the comparison of the decision of the Supreme administrative court dated on 25. 2. 2014 f. n. 6 Afs 116/2014 – 44 with the previous one
Název Analysis of implementation of EU policies through state budget on the basis of the ten principles of good budgetary governance
Analýza realizace evropských politik prostřednictvím státního rozpočtu na základě 10 principů správného rozpočtového řízení
Autor Mgr. Ing. Irena Válková
Adresa Ministry of Finance CR, Letenská 15, 118 10 Prague
Klíčová slova Evropské politiky, státní rozpočet, správné rozpočtové řízení
EU policies, state budget, good budgetary governance
Abstrakt Článek srovnává rozpočtové postupy při realizaci evropských politik prostřednictvím státního rozpočtu s deseti principy správného rozpočtového řízení stanovených v doporučení Rady OECD o Rozpočtovém řízení. Z výsledků analýzy je až na výjimky patrná jistá izolovanost rozpočtové sekce od implementační a věcné struktury, která administruje případně realizuje programy/projekty EU. Tato situace je paradoxní, protože hlavním zdrojem, který zajištuje hladké financování programů/projektů EU je státní rozpočet. Realizace evropských politik prostřednictvím státního rozpočtu stále naráží na nejednotné legislativní a nelegislativní (metodické) prostředí, častou neprovázanost finanční a nefinanční informace, neochotu revidovat požadavky na výdaje podpořenou politickým úkolem co nejvíce čerpat, specifika víceletého a jednoletého rozpočtování, složitě nastavené kontrolní a administrativní mechanismy. Pozitivum lze spatřovat ve snaze pracovat na zlepšení finanční informace prostřednictvím Integrovaného informačního systému stání pokladny, propojení Informačního systému programového financování (jediný systém ve státním rozpočtu, pomocí kterého se investiční projekty rozpočtují, financují a hodnotí dle principů cílově-orientovaného rozpočtování) s Monitorovacím systémem 2014+, zvyšování rozpočtové gramotnosti za oblast EU prostřednictvím seminářů pořádaných rozpočtovou sekcí, zefektivnění kontroly prostředků na programy/projekty EU a zreálnění plnění státního rozpočtu předkládáním vedle celkového salda také saldo státního rozpočtu očistěného mimo jiné o výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU.
This paper compares budget activities used while EU policies are being implemented through the state budget with the ten principles of good budgetary governance. As a result, certain isolation of budget division from the implementation and executive bodies responsible for EU programmes/projects administration and execution can been seen with the only minor exceptions. The irony is that the main financial source ensuring the smooth financing of EU programmes/projects is the state budget. EU policies execution through state budget still meets problems such as incomprehensive legislative and non-legislative framework, frequent absence of link between non-financial and financial information, reluctancy to apply expenditure review supported by the political task to spend as much EU funds as possible, particularities of annual and multiannual budgeting, tangled administration and audit procedure. The positive might be seen in the endeavours to improve the quality of financial information provided in State Treasury system, the interface between Information system of programme financing (the only system in the state budget responsible for budgeting, execution, monitoring and evaluation of the investment projects in accordance with the principles of performance budgeting) and Monitoring system 2014+, the budget literacy by means of seminars organised by budget division, the audit efficiency, and to provide an undistorted view on budget execution by the introduction of state budget balance adjusted by pre- financed state budget expenditures repaid by EU funds.
Název The Costs of Feeling Sound and Safe – Financial Regulation in the Fi-nancial Crisis Aftermath
Autor Mgr. Vít kropjok, LL.M.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Financial Crisis; Regulation; Unsound Institutions; Capital Requirements; Moral Hazard
Abstrakt In the wake of the recent financial crisis, regulators all around the world had been trying to come up with a final solution to ward off not only the too-big-to-fail phenomena. As a result, thousands of pages have been adopted and are to be followed in the EU - US jurisdiction. The paper will be comparing the EU and the US approach, going over those efforts assessing whether regulators have already crossed the line of having a tenable and reasonable legislation and legal environment.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz