Číslo 3/2016

Název Ke kodifikaci daňového práva
About codification of tax law
Autor doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Klíčová slova kodifikace daňového práva
Abstrakt Cílem tohoto článku je stručně popsat a zhodnotit jednotlivé metody, jakými by se mohla ubírat kodifikace daňového práva v České republice. Článek zmiňuje čtyři základní metody možné kodifikace daňového práva v České republice. Jako nejvhodnější jeví model částečné kodifikace daňového práva. Je však otázkou, zda vůbec má být daňové právo kodifikováno a zda by výhody kodifikace převážily její nevýhody.
The goal of this article is to briefly describe and evaluate different methods, through which the codification of tax law in the Czech Republic could be carried out. In the article, four basic principles of codification in the Czech Republic are mentioned. The method of partial tax law codification could be considered as the most appropriate. The remaining question is whether tax law should be codified at all, and whether the benefits of codification would outweigh its drawbacks.
Název Znovuzavedení trestnosti přípravy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
The reintroduction of culpability of the premeditation phase of an offence reduction of taxes, fees and other similar mandatory payment
Autor Jiří Stratil
Klíčová slova
Abstrakt Článek se zabývá trestností přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Pozornost je věnována jak právní úpravě trestnosti za účinnosti trestního zákona, tak novému trestnímu zákoníku účinnému od 1. ledna 2010. Hlavní část práce je věnována praktickému rozboru důsledků, jaké uzákonění trestnosti přípravy k tomuto trestnému může přivést a rovněž teoretickému posouzení vhodnosti jejího zavedení.
This paper deals with culpability of the premeditation phase of an offence reduction of taxes, fees and other similar mandatory payments. The attention is given to legal status of culpability before and after entering into force of a new Penal Code on 1 January 2010. The main part of this article analyses various practical impacts of enactment of culpability of the premeditation phase of this criminal offence and theoretically regards suitability of its enactment.
Název Organizační uspořádání dohledu nad finančním trhem v Belgii
Financial Markets Supervision Organisation in Belgium
Autor doc. JUDr. Michael Kohajda, PhD.
Klíčová slova finanční trhy
Abstrakt Tento článek pojednává o dohledu nad finančními trhy, řeší aktuální uspořádání dohledu nad finančními trhy v Belgii a jeho recentní vývoj. V článku jsou vymezena kritéria uspořádání dohledu nad finančními trhy, druhy cílů, jež jsou v rámci dohledu sledovány, a nastíněny také základní modely, do nichž jsou dohledové orgány uspořádány. Následně je přiblížen vývoj organizace dohledu nad finančními trhy v Belgii. Cílem tohoto článku je obecné vymezení základních otázek spojených s dohledem nad finančními trhy a deskripce současného organizačního uspořádání dohledu v Belgii jako příkladu využití modelu twin peaks v jedné ze zemí Evropské unie.
The article is focused on a financial markets supervision. At the beginning of the article fundamental criteria of supervision organisation, main aims of supervision and fundamental models of supervision organisation are specified. Furthermore, the supervision organisation in the Belgium and its recent development is described. The main aim of the article points to the specification of fundamental issues relating to the financial markets supervisions and the description of financial markets supervision organization in Belgium as an example of twin peaks model of organization in one of the European Union countries.
Název The Banking Sector in Portugal and in the Czech Republic: what good comes from the Banking Union:
Autor Filipe Maia Alexandre
Klíčová slova Portuguese and Czech banking
Abstrakt This paper is structured in three main parts. The first part, consisting of the first four chapters, provides a brief comparison of the Portuguese and Czech banking sectors and describes the major modifications that they have suffered over the 20th and 21st Centuries, including the impact of the 2008 financial crisis over both sectors. The second part, divided between the fifth and sixth chapters, provides a comprehensive overview of the evolution of the banking legislation in Europe, with focus on the creation of the Single Rulebook and of the European Banking Union, while extensively addressing the Basel Agreements and their role in the construction of the European framework on banking law. The last part, chapters seven and eight, addresses the implementation of the European banking legislation in Portugal and in the Czech Republic and presents the reasons that might justify a decision of the Czech Republic of postponing its entrance in the Banking Union. It concludes by observing that, due to the specifics of the Portuguese banking sector, the reasons that might justify the postponement of the entrance of the Czech Republic in the Banking Union do not apply to the Portuguese case.
Název Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act v the Bank Recovery and Resolution Directive
Autor Mgr. Vít Kropjok
Klíčová slova Bank Recovery
Abstrakt The Bank Recovery and Resolution Directive, and the Dodd-Frank Act are the seminal tools that are the imminent response to the 2008 financial crisis on the both sides of the Atlantic. The acts are also said to have the potential to prevent future financial crisis. The paper focuses on comparison of selected aspects the above-mentioned legislation, namely phases of resolution process and powers the regulators have been entrusted with.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz