Číslo 4/2017

Název Teoretické důvody aktuální právní regulace finančního systému
Theoretical Reasons of Contemporary Regulation of Financial System
Autor doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Finanční systém, právní regulace
Financial system, legal regulation
Abstrakt Ve svém článku se autor zabývá obecnými, teoretickými otázkami důvodů současné relativně velmi rozsáhlé právní regulace finančního systému, jejíž rozsah, objektivně hodnoceno podle obecných společenských měřítek, podstatně překonává i rozsah důležitějších oblastí právních vztahů ve společnosti (jako je například ochrana lidského života a zdraví). Autor identifikuje několik základních obecných důvodů pro tuto regulaci - zachování finanční stability, potencionálně vysokou ziskovost podnikání ve finančním systému, asymetrii informací a ochranu klientů finančních institucí. Doplňuje však i důvody proti takto rozsáhlé právní regulaci.
In this article the author deals with general, theoretical reasons for very broad legal regulation of financial system in actual times. The legal regulation of financial system is much broader than several other branches of social life (as protection of life or health of people which are much more important according to general opinions). The author identifies several fundamental reasons for such intensive legal regulation of financial system – e.g. sustainability of financial system stability, asymmetry of information or protection of financial services‘ clients. But he also amends other reasons that are not in favour with this high degree of regulation at the end of his text.
Název Investiční výzkum jako pobídka dle směrnice MiFID II
Investment research as inducement under directive MiFID II regime
Autor Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Finanční analýza, investiční analýza, investiční výzkum, investiční nástroj, MiFID, MiFID II, pobídky
Financial analysis, investment analysis, investment research, investment instrument, MiFID, MiFID II, inducements
Abstrakt Směrnice MiFID II zavádí zcela nové požadavky vztahující se k tvorbě a užití tzv. investičního výzkumu, které v mnoha ohledech výrazně zpřísňují uvedené činnosti. Článek se bude věnovat právě těmto novým požadavkům. Nejprve bude stručně představen institut investičních analýz a investičního výzkumu obecně, následně bude analyzováno stávající regulatorní vymezení investičního výzkumu a jeho poskytování dle směrnice MiFID, nařízení MAR a jejich prováděcích předpisů MAR. Další část článku pak bude věnovaná problematice vymezení investičního výzkumu ve směrnici MiFID II a aspektům souvisejícím se jeho užitím při poskytování investičních služeb ze strany investičních podniků. Především se pak zaměříme na administrativní a organizační požadavky spojené s klasifikací investičního výzkumu jako pobídkou.
The MiFID II Directive introduces entirely new requirements related to the production and use of so called investment research. These requirements are much stricter in many aspects. This article focuses on these new requirements. Firstly, the institute of investment analysis or investment research will be introduced, then the current regulation on investment research and its provision in the directive MiFID, regulation MAR and their implementing acts will be analyses. Next part of this article will deal with the issue of investment research and its definition in MiFID II as well as with the aspects related to the use of investment research by investment firms when providing other investment services. The special attention will be paid to administrative and organisation requirements related to the classification of investment research as an inducement.
Název Křehká důvěra na kapitálovém trhu
Fragile Trust in Capital Markets
Autor Mgr. David Merenda
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Kapitálový trh, retailový zákazník, MiFID II, IDD, behaviorální psychologie a ekonomie
Capital market, retail client, MiFID II, IDD, behavioural psychology and economy
Abstrakt Český kapitálový trh se dlouhodobě potýká s vlažným zájmem investorů, který způsobuje nevyužití potenciálu kapitálového trhu k podpoře růstu české ekonomiky. Jedním ze zásadních důvodů je nedostatečná důvěra retailového zákazníka v bezpečnost zhodnocení peněžních prostředků prostřednictvím kapitálového trhu. Tento článek na základě analýzy právní úpravy poukazuje na nekonzistentnosti v právní úpravě finančního trhu, a dále prostřednictvím aplikace poznatků behaviorální psychologie a ekonomie popisuje psychologické fenomény, které obojí důvěru retailových zákazníků v kapitálový trh významně ovlivňují. Na základě identifikace problémových aspektů důvěry retailového klienta, článek předkládá podněty ke zlepšení přilnavosti mezi procesem tvorby lidského úsudku a ve vztahu k tomu zavedenými obchodními modely finančního sektoru.
The Czech capital market has long been struggling with a tepid investor interest, which means an untapped potential of its capacity to support the growth of the Czech economy. One of the major reasons is the lack of retail customer’s confidence in a safety of funds appreciation through the capital market. This article seeks to identify legal and psychological factors which may significantly influence the retail customer’s confidence. That said, this article analysis the relevant legislation and points to its inconsistencies and secondly, identifies, based on the findings of behavioural psychology and economy, the psychological phenomenon affecting the behaviour of stakeholders in financial markets. In conclusion, the article presents suggestions for improving a link between the necessities of human judgment creation and established business models of the financial sector related thereto.
Název Hodnocení veřejných výdajů
Evaluation of Public Expenditures
Autor Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Adresa Departmemt of the financial law and national economy, Faculty of law of the Masaryk University, Veveří 158/70, 611 80 Brno
Klíčová slova Veřejné výdaje, efektivita, efektivnost, místní poplatky
Public Expenditures, Efficiency, Effectiveness, local charges
Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou hodnocení veřejných výdajů. Autorka vymezuje způsoby hodnocení veřejných výdajů uvedených v zákoně 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a tyto rozšiřuje o další možné způsoby hodnocení. Veřejné výdaje by tedy měly být hodnoceny jak z pohledu účelnosti samotného projektu, tak z hlediska efektivity, efektivnosti, spravedlnosti, celkových nákladů, odpovědnosti a míry zasahování. Jako aplikaci uvádí měření efektivity a efektivnosti u místních poplatků. Samotné hodnocení projektů, na které jsou vynakládány veřejné výdaje, by mělo být realizováno odborníky, rovněž by ale měl být veřejnosti dán prostor k vyjádření.
This paper deals with the concept of evaluating public expenditures. The author first outlines evaluating public expenditures by Act no. 320/2001 Sb. on Financial Control in Public Administration and extend it about the next ways of evaluating. Generally, usefulness, efficiency, effectiveness, equity, total costs, accountability and intrusiveness are criteria for evaluating public finance. Measuring of efficiency and effectiveness at local charges is presented as example. Experts should realize evaluating of projects which are sponzored from public expenditures. Likewise, public should have the possibility for expression of opinion about expenditures for a project.
Název Historie a trendy regulace opatření proti podvodům na DPH na evropské úrovni
e. History and Trends of Regulation of Measures Tackling VAT Evasion in European Territory
Autor JUDr. Ing. Michael Šefčík
Adresa Departmemt of the financial law and national economy, Faculty of law of the Masaryk University, Veveří 158/70, 611 80 Brno
Klíčová slova Daňové úniky
Tax evasion
Abstrakt Cílem tohoto příspěvku je odhalit trendy v regulaci opatření proti podvodům na DPH na evropské úrovni a na základě těchto trendů odhadnout ale i doporučit vhodný budoucí vývoj regulace opatření proti podvodům na DPH na úrovni EU. Za tím účelem jsou analyzovány zejména příslušné směrnice EU.
This article’s goal is to disclose the trends in regulation of measures against VAT frauds on the EU level and then to guess and also recommend the future development of the EU regulation of measures against VAT frauds. For the sake of fulfillment of its goal, there is an analysis of the respective EU directives.
Název Elektronická dražba podle daňového řádu
Electronic Auction According to the Tax Code
Autor Mgr. et Mgr. Michal Tuláček
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daňová exekuce, elektronická dražba, veřejná dražba
Tax execution, electronic auction, public auction
Abstrakt Daňový řád připouští jako jeden ze způsobů výkonu daňové exekuce provedení elektronické dražby. Nestanoví však bližší podrobnosti jejího provádění, ale odkazuje na přiměřené použití ustanovení o dražbě neelektronické. V současné době však dvě největší soustavy správců daně elektronickou dražbu nevyužívají. Článek se proto zaměřuje na obsah právní úpravy elektronické dražby a analyzuje podmínky pro její provádění. Článek dále komparuje právní úpravu elektronické dražby podle daňového řádu s právní úpravou elektronické dražby v občanském soudním řádu a v zákoně o veřejných dražbách, podle kterých elektronická dražba v praxi běžně probíhá.
The electronic auction is one of the tax execution means according to the Tax Code. However, the Tax Code does not stipulate any further details on electronic auction pursuance. In contrast, the code refers to an appropriate usage of rules on non-electronic auctions. Nowadays however, the two largest tax administration bodies do not perform electronic auctions. Therefore, the article focuses on the content of the electronic auction legal rules and analyses conditions for its performance. Moreover, the article compares the legal rules for electronic auction contained in the Tax Code with the legal rules contained in the Civil Procedure Code and in the Act on Public Auctions, as the electronic auctions regulated by these laws are ordinarily performed.
Název Daňověprávní aspekty rozhodčího řízení
Tax law aspects of arbitration
Autor Mgr. Markéta Růžičková
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daň z přidané hodnoty; daň z příjmů; rozhodčí řízení
Value Added Tax; Income Tax; Arbitration
Abstrakt S konáním rozhodčího řízení souvisí celá řada daňověprávních aspektů, jak na straně samotných stran, tak i na straně rozhodců. Článek pojednává úvodem o poplatcích za rozhodčí řízení, dále je pozornost věnována vztahu rozhodčího řízení, resp. činnosti rozhodců k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů fyzických osob.
The Arbitration proceedings are linked to a number of tax-related aspects, both on the side of the parties themselves as well as on the side of the arbitrators. The article deals with the arbitration fees, attention is then paid to the relationship of the arbitration procedure, resp. the activities of arbitrators, with value added tax and individual income tax.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz