Číslo 4/2015

Název Řešení selhání specifických subjektů finančního trhu v Evropské unii
Dealing with breakdowns specific financial market in the European Union
Autor Mgr. Vít kropjok
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Řízení rizik; Řešení krize; Evropská Unie; Směrnice kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků.
Crisis Management; Resolution; European Union; Bank Recovery and Resolution Directive
Abstrakt Recentní finanční krize nás postavila před řadu dříve opomíjených nástrah, se kterými si musí nejen evropsky bankovní sektor poradit. Především je již zřejmé, že finanční instituce jsou natolik specifické subjekty finančního trhu, že jejich krizové řízení vyžaduje zvláštní právní úpravu. I když lze na česky bankovní sektor nahlížet jako na relativně zdravý, a recentní krize jej příliš nepoznamenala, evropské právo vyžaduje harmonizaci pravidel napříč celou Evropskou unií. Příspěvek nejprve popisuje současnou úpravu krizového řízení v českém bankovním sektoru. Zbylá část je pak věnována popisu a analyze základních principů, které evropská legislativa, respektive směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí úvěrových institucí a investičních podniků, do českého právního řádu přináší.
The recent financial crisis has put us in front of a number of previously neglected pitfalls, with which the European banking sector needs to deal with. First of all, it is already clear that financial institutions are so specific entities in the financial market that their crisis management requires special regulation. Although the Czech banking sector can be seen as relatively healthy, and the recent crisis has not made much of it, European law requires harmonization of rules across the European Union. The paper first describes the current adjustment of crisis management in the Czech banking sector. The remaining part is devoted to the description and analysis of the basic principles that European legislation, or the directive on the treatment and resolution of crises of credit institutions and investment companies, brings into Czech law.
Název Vývoj právní úpravy předmětu daně z nabytí nemovitých věcí ve vztahu k inženýrským sítím a problematika zdaňování technologie umístěné v budově
Development of legal regulation of the subjet to tax the aquisition immovable items in relation to utilities network and technology issues of taxation located in the building
Autor Jiří Stratil
Adresa Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova daň z nabytí nemovitých věcí; inženýrské sítě; součást budovy; technologické vybavení
the immovable property tax; utility networks; a component part of a building; technological equipment
Abstrakt První část článku je zaměřena na problematiku předmětu daně z úplatného nabytí nemovitých věcí ve vztahu k inženýrským sítím. Rozebrána je především povaha inženýrských sítí jako věcí movitých či nemovitých, a to ve třech časových obdobích. Pozornost je nejprve věnována úpravě předmětu této daně před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále za jeho účinnosti a nakonec je poukázáno na novou úpravu, podle které by se mělo postupovat od začátku dubna 2016. V druhé části se autor věnuje otázce, zda zahrnout technologii umístěnou v budově do výpočtu základu daně z převodu této budovy jako nemovité věci.
The first part of the article is focused on the issue of the subject to the immovable property tax in relation to utility networks. In the course of three different time periods, the nature of the utility networks as movables and immovables is analysed. The attention is firstly given to the regulation of the subject to this tax from the perspective of the law applicable before the Civil Code No. 89/2012 Coll. came into force, thereafter and after the amendment that should come into effect at the beginning of April 2016. In the second part, the author deals with the question, whether a technology placed in a building should be included in the tax base calculation from the transfer of that building as an immovable property.
Název Uvolněný podíl a vypořádání ve společnosti s ručením omezeným
A relaxed and settlement of share in limited liability companies
Autor Mgr. Ing. Petra Kamínková
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova daň; uvolněný podíl; vypořádací podíl; společnost s ručením omezeným
tax; free business share; settlement share; Limited Liability Company
Abstrakt Zákon o obchodních korporacích přinesl novou úpravu uvolněného podílu a vypořádání ve společnosti s ručením omezeným. Uvolněný podíl nově nesmí přejít na společnost. Zůstává majetkem odcházejícího společníka, který má nárok na výtěžek z jeho prodeje. Zákon mu však současně přiznává právo na vypořádací podíl. Není zřejmé, které z těchto práv má být předmětem zdanění. De lege ferenda by se měl zákonodárce přiklonit k jedné ze dvou možných koncepcí. Pokud podíl zůstává ve vlastnictví bývalého společníka, měl by mít nárok na výtěžek z jeho prodeje. Pokud podíl přechází na společnost či zaniká, měl by mít odcházející společník nárok na vypořádací podíl. Druhým diskutovaným problémem je daňové zvýhodnění společníků, kteří mají vůči společnosti dluhy, při prodeji uvolněného podílu. Domnívám se, že toto zvýhodnění by mělo být odstraněno novelizací zákona o obchodních korporacích.
The Business Corporations Act introduced changes to the way free business shares and settlement shares in the Limited Liability Company (""spolecnost s rucenim omezenym"") are regulated. Under this new regulation, the free business share does not belong to the company itself, but to the member who left the company. The leaving member is entitled to receive the proceeds from the sale of his share. However, according to the statute, he is also entitled to receive a settlement share. It is not clear which of these rights should be subject to taxation. We suggest that the legislator chooses one of two concepts. If the business share remains a property of the leaving member, he should be entitled to the proceeds from its sale. If the ownership of this share is transferred to the company or if the share is canceled, the leaving member should receive a settlement share. A related problem arises regarding unwanted tax benefits granted to those former members who have outstanding debts against the company. We suggest the elimination of these benefits by changing the text of the Business Corporations Act.
Název Regulace prodejů na krátko v EU a USA
Regulation of short selling in EU and US
Autor Adéla Kučerová
Adresa Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova prodej na krátko; Evropská unie; Nařízení o prodeji na krátko; Spojené státy Americké; SHO Nařízení
short selling; European Union; Regulation on Short Selling; United States of America; SHO Regulation
Abstrakt Prodej na krátko je investiční strategie užívaná investory při obchodování na kapitálových trzích. Bývá považován za jednu z příčin nedávné finanční krize a v této souvislosti je často diskutováno, zda a jak by měl být regulován. Článek techniku krátkého prodeje nejprve představuje a nastiňuje možné vlivy, jež může mít na kapitálové trhy. Stěžejní část článku se pak věnuje vývoji a aktuální podobě regulace přijaté na poli Evropské unie a Spojených států Amerických.
Short selling is an investment strategy used by investors on capital markets. It is said to have contributed to a recent financial crisis and there are therefore many discussions on whether short selling should be regulated and how. The article explains what short selling is and describes its potential impact on the market. The main part of this article deals with the current regulation adopted by the European Union and the United States of America, and the development thereof.
Název Regulace bankovnictví v USA
Banking regulation in the US
Autor Mgr. Bc. Eva Šulcová LL.M.
Klíčová slova Regulace; Bankovnictví; USA
Regulation; Banking; USA
Abstrakt Článek je zaměřen na regulatorní problematiku bankovnictví v USA.
The article focuses on the regulatory issues of banking in the US.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz