Číslo 3/2018

Název Exchange Traded Funds: k právní povaze a nabízení investic
Exchange Traded Funds: legal nature and marketing
Autor JUDr. Martin Hobza, Ph.D. a JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
Adresa Department of the european law, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova ETF, investiční nástroj, nabízení investic
ETF, financial instrument, marketing
Abstrakt Článek se věnuje vymezení Exchange Traded Funds v českém a unijním právu. Konkrétně se zabývá dvěma problémy: povahou cenných papírů, představující podíl na ETF, z hlediska kategorizace investičních nástrojů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a MiFID II a specifiky nabízení investic do ETF z hlediska zákona o investičních společnostech a investičních fondech a AIFMD.
The article deals with the definition of Exchange Traded Funds in Czech and EU law. Specifically, it deals with two issues: the nature of securities representing shares in an ETF from the perspective of the categorization of financial instruments under the Act on Capital Market Undertakings and MiFID II and the specificities of marketing investments into an ETF under the Act on Investment Companies and Investment Funds and the AIFMD.
Název Bitcoin, blockchain a hazardní hry: Právní i praktické otázky spojené s využitím kryptoměn nejen v oblasti provozování hazardních her
b. Bitcoin, blockchain and games of chance: Legal and practical issues related to cryptocurrencies not even in regulation of games of chance
Autor Mgr. Jan Řehola a Mgr. Václav Ulrich
Adresa Department of the financial law and financial science adn Department of administrative law, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Bitcoin, kryptoměny, virtální měny, blockchain, online hazardní hry, regulace
Bitcoin, cryptocurrency, virtual currency, blockchain, online gambling, regulation
Abstrakt Článek se zabývá právní úpravou Bitcoinu, jakožto i virtuálních měn obecně a technologií blockchainu, kterou tyto kryptoměny využívají. V první části shrnuje základní charakteristiky virtuálních měn a principy jejich fungování z pohledu neprávních vědní oborů. Tyto poznatky pak aplikuje v druhé části, která se zabývá jejich právní úpravou. Zvláštní pozornost je pak věnována právní úpravě krytoměn v oblasti hazardních her, a to z toho důvodu, že obě oblasti mají více překryvů, než by se na první pohled mohlo zdát. Závěrečná část se pak zamýšlí nad otázkou, jak tyto nové technologie účinně regulovat tak, aby bylo využitu jejich potenciálu nejen v oblasti hazardních her, ale i obecně.
The article provides an analysis of Bitcoin from legal point of view, as well as the virtual currency in general and the blockchain. In the first part it summarizes the basic characteristics of virtual currencies and the principles of their functioning from the point of view of non-legal scientific disciplines. These findings are subsequently applied in the second part, which main concern is to analyse actual Czech law provisions that deals with Bitcion and cryptocurrency in general. Particular attention is devoted to the legal regulation of gambling, because both areas have more overlaps than might seem at first glance. The final part is about how to effectively regulate these new technologies to benefit form their full potential not only in the field of gambling but also in general.
Název Insolvenční právo jako součást práva finančního
Insolvency law as part of financial law
Autor JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
Adresa Departmemt of the financial law and national economy, Faculty of law of the Masaryk University, Veveří 158/70, 611 80 Brno
Klíčová slova Insolvenční právo, finanční právo, úpadek finančních institucí, veřejné právo, klasifikace právního odvětví
Bankruptcy law, financial law, bankruptcy of financial institutions, public law, classification of the law sector
Abstrakt Insolvenční právo je právní odvětví, které zcela jistě spadá do veřejného práva, avšak další specifikum zařazení již není úplně jasné. Tento příspěvek pracuje s hypotézou zařazení insolvenčního práva pod oblast práva finančního a hledá s tímto samostatným právním odvětvím hlubší spojitosti. Dle názoru autora je tradiční řazení v rámci občanského práva nepřiléhavé a zařazení do finančního práva se jeví jako smysluplnější.
Bankruptcy law is a legal sector which is certainly a matter of public law, but the specificity of its inclusion under certain legal area is no longer quite clear. This contribution works with the hypothesis of including bankruptcy law in the area of financial law and seeks a deeper link with this separate law sector. In the author's opinion, traditional classification under civil law is inappropriate and inclusion in financial law seems more meaningful.
Název Integrace menšin z pohledu finančních výdajů státu
Integration of national minorities from perspective of financial expenses of state
Autor Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Menšina, veřejný rozpočet, dotace, rozpočtová kázeň, porušení rozpočtové kázně
Minority, public budget, subsidy
Abstrakt Národnostní menšina je tvořena občany České republiky, které spojuje společné úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury. Stát pro tuto činnost vytváří podmínky a podporuje programy zaměřené tímto směrem a za tím účelem také poskytuje dotace ze státního rozpočtu. Podmínky a způsob poskytování dotací stanoví vláda nařízením, nakládání s finančními prostředky, poskytovanými zpravidla v podobě dotací, se řídí zákonem o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.
The national minority consists of citizens of the Czech Republic, which connects the joint efforts to preserve and develop their own self-determination, language and culture. The state creates conditions for this activity and supports programs aimed at this direction, and for this purpose it also provides subsidies from the state budget. The conditions and method of granting subsidies determined by the Government by a regulation on the use of funds, which are usually provided in the form of subsidies, are governed by the Act on Budgetary Rules.
Název Novelizovaná úprava úroku z daňového odpočtu ve světle práva EU a judikatury Soudního dvora EU
Updated Regulation of the Tax Credit Interest from the Perspective of the EU Law and Decisions of the Court of Justice of the EU
Autor JUDr. Ing. Michael Šefčík
Adresa Departmemt of the financial law and national economy, Faculty of law of the Masaryk University, Veveří 158/70, 611 80 Brno
Klíčová slova DPH, daňový odpočet, úrok z daňového odpočtu, daňové přiznání, daňová kontrola, Soudní dvůr EU
VAT, tax credit, tax credit interest, VAT statement, tax control, Court of Justice of the EU
Abstrakt Tento článek hodnotí nedávné změny v české úpravě úroku z daňového odpočtu. Je navrhováno, že by doba, po kterou úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu nenáleží, měla být zkrácena. Tento závěr je založen na analýze klíčových rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která se týkají právě úroku z daňového odpočtu
This article evaluates the recent changes in Czech regulation of the tax credit interest. It comes up with that the period of time that brings to the tax subject no interest for withholding of the tax credit should be shortened. This statement is based on the analysis of core decisions of the Court of Justice of the EU in the field of the tax credit interest.
Název CFC Rules in the Czech Republic after the ATAD – second part
Autor Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička a Mgr. Petra Šmirausová
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova CFC pravidla, daň z příjmů, mezinárodní zdanění, eroze základu daně a přesouvání zisků, směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem
CFC rules, income tax, international taxation, base erosion and profit shifting, anti-tax avoidance directive
Abstrakt Účelem článku je analyzovat efektivitu nových pravidel zdanění příjmů ovládané zahraniční společnosti (CFC), které by v souvislosti s transpozicí směrnice ATAD měly být upraveny v zákoně o daních z příjmů. Příspěvek s využitím teoretických i praktických (empirických) poznatků, včetně poznatků ze zahraničí, analyzuje jednotlivé aspekty těchto pravidel, upozorňuje na zásadní nedostatky navrhované právní úpravy a zároveň navrhuje řešení, jak těmto nedostatkům předejít, aby byl naplněn smysl a účel těchto pravidel. Ve své druhé části se článek mimo jiné zabývá druhým z hlavních nedostatků navrhované právní úpravy. Ten je představován pravidly pro výpočet, jenž je prováděn za účelem stanovení, zda se v případě konkrétního daňového subjektu jedná o zahraniční ovládanou společnost, nebo nikoli.
The aim of the article is to analyse the efficiency of the CFC rules that should become part of the Czech Income Tax Act due to the transposition of the ATA Directive. The analysis focuses on particular aspects of the proposed CFC rules, detects their crucial imperfections and comes up with the solution how these loopholes could be tackled in order to fulfil the object and purpose of these rules. For this purpose theoretical and practical knowledge are taken into account including knowledge gathered from other countries where these rules have been enacted for a long period of time. This paper, in its second part, deals with one of two main flaws that render the proposed CFC rules almost useless. This imperfection consists of the rules laid down for the purpose of determination whether the subject is CFC or not.
Název Few Words on Relation of Land Taxation and Territorial Decision
Autor Mgr. Jan Šobora
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daň z nemovitých věcí, in rem rozhodnutí
Real estate tax, decision in rem
Abstrakt Tento článek stručně pojednává o vzájemné provázanosti daně z nemovitých věcí a územního rozhodnutí se zaměřením na rozbor vybraných významných aspektů územního rozhodnutí o umístění stavby, jímž dochází, mimo jiné, k vymezení stavebního pozemku, jehož správná definice je zásadní pro správné stanovení daně z nemovitých věcí, to vše ve světle recentních změn v právní úpravě, jež přinesla novela stavebního zákona z ledna roku 2018.
This article briefly discusses the interconnectedness of the real estate tax and the territorial decision with the focus on the analysis of selected important aspects of the territorial decision on the placement of a building, which sets out, inter alia, the building plot, the correct definition of which is essential for the correct determination of the real estate tax, all in the light of the recent changes to the legislation brought about by the amendment to the Building Act of January 2018.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz