Číslo Supplementum

Název Krátká úvaha nad rozhodnutím Fonderie 2A
Short consideration about decision Fonderie 2A
Autor JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Judikatura; DPH
Case law; VAT
Abstrakt Tento článek se zabývá rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie ve věci Fonderie 2A, které se zabývalo otázkou místa plnění v oblasti DPH.
This article is focused on the decision of the Court of Justice of the European Unio in the matter of Fonderie 2A which deals with the issue of the place of taxable transaction in the VAT.
Název Daňově-právní aspekty dorovnávání platů na základě dohod o narovnání
Tax Law Aspects of Settlement of Salaries on the Basis of Settlement Agreements
Autor JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daň z příjmů; dohoda o narovnání
Income Tax; Settlement Agreement
Abstrakt Příspěvek pojednává o aktuální situaci v oblasti dorovnávání platů skupiny zaměstnanců na základě dohod o narovnání, zejména pokud jde o daňově-právní aspekty těchto dohod, včetně nastínění jednotlivých v úvahu přicházejících variant.
The paper describes the current situation regarding settlement of salaries of certain employees on the basis of settlement agreements, in particular as regards tax law aspects of these agreements, including an outline of the various suitable options
Název Daňové právo a jeho postavení v České republice
Tax law and its position in the Czech Republic
Autor Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daňové právo; daň; daňový systém; daňová soustava; finanční právo; soukromé právo; veřejné právo
Tax law; tax; tax system; financial law; private law; public law
Abstrakt Příspěvek se zabývá velmi aktuální problematikou, kterou je snaha o vyvolání diskuse ohledně postavení daňového práva ve vztahu k finančnímu právu.
The paper deals with a very topical issue, which is an attempt on invoking discussion about the position of tax law in relation to financial law.
Název Zavedení sektorové daně v České republice
Sectoral Tax in the Czech Republic
Autor Mgr. Vít Kropjok, LL.M.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Sektorová daň; Finanční instituce; Evropská unie
Sectoral Tax; Financial Institution; European Union
Abstrakt V současné době se opět můžeme setkat se snahou o zavedení sektorových daní finanční instituce. V České republice se jedná o politický evergreen, který se čas od času objeví a poté opět zmizí. Základní otázkou však zůstává, jaké jsou výhody a nevýhody zavedení sektorových daní, respektive jaký by byl reálný dopad uvažovaných změn. Vzhledem ke struktuře finančního sektoru České republiky se příspěvek zaměří na analýzu sektoru bank, respektive na dopad uvažovaných iniciativ.
In the current time we can observe efforts to adopt sectoral taxes for financial institutions again. In the Czech Republic, it is a political evergreen that seems to appear now and then, though the basic question of what cons and pros of sectoral taxes adoption are and what the real consequences thereof would have been remains. Having regard the Czech financial sector structure, the paper deals with the Czech banking sector analysis and the possible consequences of above mentioned initiatives in particular.
Název Zdanění investičních fondů v roce 2015
Taxation of Investment Funds in 2015
Autor Mgr. Martin Hobza
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Investiční fond; zdanění; daň z příjmů právnických osob
Investment fund; taxation; corporate income tax
Abstrakt Článek se zabývá genezí a aktuálním stavem zdanění investičních fondů daní z příjmů právnických osob. Analyzuje institut tzv. základního investičního fondu a jeho jednotlivé složky. Pozornost je věnována především kategorii základních investičních fondů, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Závěrem autor nastiňuje otázku efektivity nové právní úpravy.
This article deals with the development and current state of taxation of investment funds, by the corporate income tax. The article analyses the institute of so called basic investment fund and its individual components. Attention is paid to the category of basic investment funds whose securities have been admitted to trading on a regulated market. Finally, the author outlines the question of the effectiveness of the new legislation.
Název Daň z hazardních her - právní charakteristika
Tax on Hazard Games - Legal Characteristics
Autor doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daň z hazardních her; hazard; loterie
Tax on hazard games; hazard; lottery
Abstrakt V tomto článku se autor zabývá nově navrhovanou daní z hazardních her. Návrh zákona o dani z hazardních her doprovází návrh vlastního zákona o hazardních hrách a návrh doprovodného změnového zákona. Tato trojice návrhů má vytvořit zcela novou úpravu oblasti loterií a jiných hazardních her v České republice. Cílem tohoto článku je provést analýzu právní konstrukce této nové daně a zatřídit ji v systému všech aktuálně v České republice existujících daní.
The article contains general analyse of actual bill on hazard games. The bill on hazard games is accompanied by the bill on hazard games and the associated bill that shall enact changes in existing acts. These three bills shall create completely new legislation on lotteries and other hazard games in the Czech Republic. The main aim of the article shall be to analyse the legal construction of this completely new tax in the Czech Republic and to sort it into the system of actually existing taxes.
Název Aktuální otázky výuky daňového práva na právnických fakultách v České republice
Current issues of teaching tax law at the law faculties in the Czech Republic
Autor doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daňové právo; právnické fakulty; výuka
Tax Law; Law Faculties; teaching
Abstrakt V současné době je daňové právo na všech právnických fakultách vyučováno v rámci práva finančního, a to jeden nebo dva semestry. Cílem článku je zhodnotit a navrhnout model výuky daňového práva v rámci magisterského studijního programu Právo a právní věda.
Currently, Tax Law at all Law Faculties is taught within the framework of financial law, one or two semesters. This article aims to evaluate and propose a model of teaching Tax Law as a part of the master's degree program of Law and Legal Science.
Název Osvobození od daně z příjmů a oznamovací povinnost
Exemption of income tax and announcement obligation
Autor prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Adresa Department of the financial law and financial science, Faculty of law of the Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague
Klíčová slova Daň z příjmů; osvobození od daně; oznamovací povinnost; pokuta
Income tax; tax exemption; announcement obligation; fine
Abstrakt Právní úprava daně z příjmů fyzických osob byla doplněna o povinnost poplatníka daně oznamovat správci daně osvobozené příjmy, pokud tyto přesáhnout hranici 5 mil. Kč. Jde o nové opatření, které by mělo přispět k transparentnosti majetkových převodů a přispět i k odhalování závažné trestné činnosti. Vymáhání plnění této nové povinnosti je spojeno se sankcí v podobě pokuty. Realizace a úspěšnost nového ustanovení zákona se však může projevit až v příštích letech, protože se odrazí až v daňových přiznáních za rok 2015.
The article deals with the issue related to the personal income tax and the special interest is put on tax exemptions and related administrative duties of taxpayers.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz