Číslo 1/2020

Název Daňová jurisdikce z pohledu CFC pravidel
Jurisdiction to Tax from the Perspective of CFC Rules
Autor Mgr. Petra Šmirausová
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova CFC pravidla, daň z příjmu, mezinárodní zdanění, eroze základu daně a přesouvání zisků, daňová jurisdikce
CFC rules, income tax, international taxation, base erosion and profit shifting, jurisdiction to tax
Abstrakt Článek se věnuje rozsahu daňové jurisdikce a jeho vlivu na podobu a aplikaci pravidel pro ovládané zahraniční společnosti. Vymezení tohoto vztahu je předpokladem jak pro zkoumání daňových struktur, jejichž součástí jsou ovládané zahraniční společnosti, tak pro zkoumání pravidel pro ovládané zahraniční společnosti, jakožto opatření daňového práva, jehož cílem je minimalizovat daňové důsledky těchto struktur, které jsou z pohledu daňové politiky státu, který aplikuje tato pravidla, nežádoucí. Článek shrnuje právní tituly a jejich aspekty, od kterých státy odvozují svou daňovou jurisdikci a její rozsah. Těmito tituly jsou primárně daňové rezidenství a zdroj příjmu. Dále se článek věnuje institutům poplatníka daně a příjmu, jejichž vymezení je předpokladem pro stanovení jurisdikčních titulů a daňové jurisdikce státu.
This paper deals with a scope of jurisdiction to tax and its influence on CFC rules and their application. Defining this relationship is a prerequisite for examining both tax structures using CFCs and CFC rules as a tax law measure aimed at minimalizing the tax consequences of these structures, which are unwanted from the point of view of the state applying CFC rules. The paper summarizes the legal titles and their aspects from which states derive tax jurisdiction and its scope. These titles are primarily a tax residence and a source of income. It also deals with terms taxpayer and income, the definitions of which are a prerequisite for determining the jurisdictional titles and jurisdiction to tax itself.
Název Dotace COVID – Nájemné - ne/oprávněný žadatel…?
Subsidy COVID – Rent – un/lawful applicant
Autor JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
Adresa Palacký University, Faculty of Law, Department of Administratiev Law and Financial Law Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc
Klíčová slova státní rozpočet, dotace, podpora, podnikání, COVID -19
State Budget, subsidy, subvention/support, business, COVID-19
Abstrakt Článek „Dotace COVID – Nájemné“ pojednává o aktuálním tématu státní podpory podnikatelům, kterou poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Autorka poukazuje na praktický problém. Osobou oprávněnou žádat o dotaci nemůže být nájemce ve vztahu osoby blízké k pronajímateli. Tento fakt považuje za diskriminační.
The article "COVID Subsidy - Rent" deals with the current topic of state support for businessmen, which is provided by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. he author approaches the theoretical basis and then points out a practical problem. The person entitled to apply for the subsidy cannot be the tenant in the relationship of a person close to the landlord. She considers this fact to be discriminatory.
Název Analýza vybraných změn daňového řádu od ledna 2021
Analysis of selected changes in the Tax Code as of 2021
Autor JUDr. Taťána Zelenská, Ph.D.
Adresa Palacký University, Faculty of Law, Department of Administratiev Law and Financial Law Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc
Klíčová slova Daňový řád
Tax Code
Abstrakt Tento článek se zaměřuje na nejdůležitější změny, ke kterým dojde v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od ledna 2021. Článek analyzuje základní body rozsáhlé novely tohoto právního předpisu provedené zákonem č. 283/2020 Sb.. Konkrétně jsou popsány změny spočívající v elektronizaci daní, zjednodušení v kontrolních postupech, problematika zálohy na daňový odpočet, revize systému sankcí a jsou zmíněny také další novelizované oblasti tohoto významného procesního předpisu.
This article is focused on selected important changes in the Act No. 280/2009 Coll., the Tax Code, as amended, from 2021. The attention is paid to the basic changes in the Tax Code made by Act No. 283/2020 Coll. The article deals with main areas like electronization of taxes, changes in control procedures, the issue of advances on tax deductions, system of sanctions and other changes in this important procedural regulation.
Název Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním
Asset Management Comparable to Management of an Investment
Autor Mgr. Jan Vaníček
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Správa majetku, ZISIF
Asset Management, Act on Investment firms and funds
Abstrakt Hlavním cílem článku je zejména deskripce a analýza právní úpravy institutu správy majetku srovnatelné s obhospodařováním a následné porovnání jeho využití v praxi, především co se týče početního zastoupení jednotlivých právních forem osob správců. Článek obsahuje tři stěžejní témata týkající se správy majetku. Nejdříve detailně analyzuji jednotlivé definiční znaky této činnosti, neboť jen při jejich naplnění má osoba správce povinnost se registrovat, oproti tomu ale nemusí žádat o povolení k činnosti obhospodařovatele. Dále vyložím, co obnáší ona registrační povinnost osoby správce a provedu rozbor pojmu veřejnost ve světle nového vymezení Českou národní bankou. V článku se závěrem pokouším zhodnotit, jaké důvody vedou podnikatele k rozhodnutí, zda se buď podrobí regulaci investičního fondu, nebo zůstane mimo její dosah v rámci správy majetku dle § 15 ZISIF. Taktéž se zabývám důvody, proč se podnikatelé rozhodují pro tu či onu právní formu obchodní společnosti.
The main aim of the article is particularly a description and analysis of the regulation of asset management comparable to management of an investment funds, and the comparison of their usage in practice, especially in terms of numerical representation of individual legal forms of managers. The article contains three key topics covering asset management. Firstly, I analyze the individual defining features of this activity in detail, because only when they are fulfilled, a legal person carrying out asset management must register itself, but on the other hand, a legal person does not have to be authorised to manage investment fund. Furthermore, I explain what the registration requirements entails and I analyze the term public in the light of the new definition by the Czech National Bank. In conclusion of the article, I try to assess, which reasons lead entrepreneurs to the decision whether they submit themselves to the regulation an investments fund, or they remain outside its reach in form of the asset management according to § 15 ZISIF. I also deal with reasons, why entrepreneurs choose a respective legal form of the commercial company.
Název Implementace DAC 6 a oznamovací povinnosti specifických přeshraničních uspořádání do českého právního řádu
Implementation of DAC 6 and notification duty of the specific cross-border arrangements in the Czech law
Autor JUDr. Gabriela Jansová
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova DAC 6, výměna informací, přeshraniční uspořádání, oznamovací povinnost
DAC 6, information exchange, cross-border structure, notification duty
Abstrakt S účinností od 1. září 2020 vstoupil do českého právního řádu zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Tímto zákonem se zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, které mají být oznamovány povinnými osobami v rámci členských států EU. Cílem tohoto článku je shrnout legislativní rámec týkající se oznamovací povinnosti u specifických přeshraničních uspořádání a analyzovat praktické oblasti aplikace ustanovení upravujících oznamovací povinnost.
With effect from 1 September 2020 Law No. 343/2020 Coll., amending certain laws in connection with the implementation of European Union tax legislation in the field of double taxation, has been implemented in the Czech legal environment. This new legislation introduces new type of obligatory exchange of information regarding the cross-border arrangements, which has to be reported by liable persons within the member states of the European Union. The purpose of this article is to summarize the legislation regarding the notification obligation for the specific cross-border arrangements and analysis of the practical aspects of application of the legal provisions regulating the notification obligation.
Název Zásahy orgánu dohledu do autonomie vůle v oblasti pojištění
Interventions of Supervisory Authority into Autonomy of Will in the Field of Insurance
Autor JUDr. PhDr. Alexander Kult, Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc.
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Dohled, pojištění, autonomie vůle
Supervision, Insurance, Autonomy of Will
Abstrakt Autoři se zabývají zásahy České národní banky (ČNB) v oblasti pojišťovnictví s využitím dohledových benchmarků. Autoři argumentují, že by ČNB mohla využít dohledové benchmarky pro stanovení očekávání pojišťoven od ČNB do budoucna. Neměla by je však využívat k hodnocení plnění povinností pojišťoven v minulosti před vydáním daného benchmarku.
The authors are dealing with the interventions of the Czech National Bank (CNB) in the field of insurance with using the supervisory benchmarks. The authors argue that supervisory benchmarks might be used by the CNB for setting up the expectations of insurance companies from the CNB for the future. However, it should not use them to assess the performance of insurance undertakings in the past before issuing a given benchmark.
Název Green bonds and sustainable finance
Zelené dluhopisy a udržitelné finance
Autor Mgr. Jiří Stratil
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Green bonds, sustainability, environmental goals
Zelené dluhopisy, udržitelnost, environmentální cíle
Abstrakt Green bonds are a means of financing projects related to sustainable development. As the combination of sustainability and finance is gradually transforming from voluntary political declarations and commitments into European law, it is necessary to establish clear standards for green bonds. This article discusses the current regulation of sustainable finance and its connection with green bonds. It also examines the development of the regulation of green bonds and the trend in the growing volume of their issuance, both at the European and global level. The general characteristics of green bonds and their preferential treatment compared to conventional bonds is also analysed. Finally, possible perspectives of future development in this area are mentioned.
Zelené dluhopisy jsou prostředkem, jak získat financování pro projekty spojené s udržitelným rozvojem. Vzhledem k tomu, že spojení udržitelnosti a financí se z mezinárodních deklarací a dohod dostává postupně i do evropského práva, je potřeba stanovit standardy pro zelené dluhopisy. Tento článek pojednává o současné úpravě udržitelných financí a jejich vztahu k zeleným dluhopisům. Dále se věnuje vývoji úpravy zelených dluhopisů a vzrůstající tendenci objemu jejich emisí, a to jak na evropské tak celosvětové úrovni. Analyzovány jsou rovněž definiční znaky zelených dluhopisů a možnosti jejich zvýhodnění oproti standardním dluhopisům. Nakonec jsou zmíněny perspektivy dalšího vývoje v této oblasti.
Název The Illicit use of Bitcoin
Autor Mgr. Jiří Moravec, J.D., doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Bitcoin, Money-Laundering, American law, Cryptocurrency Exchange
Bitcoin, praní špinavých peněz, americké parvo, bitcoinové směnárny
Abstrakt This article evaluates Bitcoin under the American law and argues that Bitcoin is predominantly used for criminal purposes. Further, it evaluates whether the market participants such as cryptocurrency exchanges knowingly participate in the criminal actions. As described, it is more than likely that the market participants are abusing the means of bitcoin similar to the end users, however on much greater scale. Moreover, we point out that some services, such as bitcoin tumblers are used for the sole purpose of anonymizing funds without whatsoever check whether the money was obtained in criminal activity. We are pointing out that a general cross-boarder body of control would be needed to stop those activities.
Článek pojednává o Bitcoinu z pohledu amerického práva a argumentuje, že Bitcoin je především zneužíván pro nelegální účely. Zvažujeme zda se služby navázané na bitcoin, kupříkladu bitcoinové směnárny, vědomě podílí na kriminálních činnostech. Jak popisujeme níže, je více než možné, že provozovatelé služeb navázaných na bitcoin, bitcoin vědomě zneužívají podobně jako koncoví uživatelé avšak v mnohem větším měřítku. V článku dále poukazuje ma služby, jako jsou bitcoinové mixéry, jejíchž jediným cílem je zastírání původu peněz, bez jakékoli kontroly zda jejich původ nepochází z trestné činnosti. Argumentujeme, že takovéto aktivity nepůjdou zastavit ani omezit bez orgánu mezinárodního dohledu.
Název Financial Market Infrastructure: Historical Consequences
Autor Mgr. Antonín Paseka
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Financial Market Infrastructure, Payment Systems, Technologies
Infrastruktura finančního trhu, platební systémy, technologie
Abstrakt This article discusses the rules and historical context as a consequences for financial market infrastructure with a particular focus on the recent development. Because of global contradictions, the new approach to the market infrastructure regulation should have been adopted in the form of a simple and broadly common way. Historical aspects are crucial to foreseen further regulation to avoid the misuse of incorrect usage of new technologies such as DLT. Recent global development in decentralized ‘payment systems’ is heading to the accommodation of Central Banks Digital Currencies (CBDC) which might be the keystone for the future. The present condition of the Status Quo of financial market infrastructure and its particular payments system might change. The proper discussion without historical consequences is unimaginable. In this article, there are offered a crucial legal context for further regulatory development.
Tento článek pojednává o pravidlech a historických souvislostech jako důsledcích pro infrastrukturu finančního se zaměřením na recentní vývoj v této oblasti. Z důvodu globálně rozdílných náhledů by měl nový přístup k regulaci tržní infrastruktury přijat jednoduchou a obecně běžnou cestou. Pro vytváření další regulace jsou historické aspekty zásadní, tak aby se zabránilo zneužití a nesprávnému používání nových technologií. Nedávný globální vývoj decentralizovaných platebních systémů směřuje k zavedení digitálních měn centrálních bank (CBDC), Tyto které by mohly být základním kamenem pro budoucnost. Současný Status Quo stavu infrastruktury finančního trhu a jednotlivých platebních systémů se může zásadně změnit. Správná diskuse bez historických důsledků je proto nepředstavitelná. V tomto článku jsou nabízeny zásadní právní souvislosti pro další možný vývoj regulace.
Název The Contemporary State of Regulation of Digital Economy in the Czech Republic
Autor Mgr. Jan Šobora
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Sharing economy, Digital economy , Airbnb, Uber, Ridesharing
Sdílená ekonomika, digitální ekonomika, Airbnb, Uber, sdílení přepravy
Abstrakt This article is another in a series of articles published within the project Comparison of Regulatory Approaches to the Sharing Economy in Selected European Countries with Regard to Possible Future Regulation in the Czech Republic and deals with the current state of legal regulation of the so-called digital economy in the Czech Republic, the author compares provision of digital services by way of business with a shared economy in the true sense and defines the basic distinguishing criteria, the author further outlines the approaches to regulation of providers of sharing platforms and, last but not least, defines possible future approaches to the regulation of the shared economy in the Czech Republic.
Tento článek je dalším v sérii článků publikovaných v rámci projektu Comparison of Regulatory Approaches to the Sharing Economy in Selected European Countries with Regard to Possible Future Regulation in the Czech Republic a pojednává o aktuálním stavu právní regulace tzv. digitální ekonomiky v České republice, autor v článku porovnává podnikání se sdílenou ekonomikou v pravém smyslu a definuje základní rozlišovací kritéria, dále pojednává o přístupech v regulaci poskytovatelů platforem pro sdílení služeb a v neposlední řadě vymezuje možné budoucí přístupy k regulaci sdílené ekonomiky v České republice.
Název M&A in Czech Republic – back to basics
M&A v České republice – zpět k základům
Autor Matěj Korger
Adresa Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Mergers, acquisitions, economic growth share deal, asset deal
fúze, akvizice, ekonomický růst, share deal, asset deal
Abstrakt Mergers and acquisitions are relatively complex economic processes consisting of the purchase of one company by another and in the possible subsequent merger into one successor entity. In business practice, mergers and acquisitions are used mainly as one of the strategies to achieve economic growth and to maximize profits. This is a multidimensional area, which can be included both in the legal discipline and, of course, in the economic, tax or accounting discipline. The aim of this article is to provide a ground analysis of some basic economic and legal aspects of mergers and acquisitions in the Czech Republic and to point out some of the specifics for the Czech market. In the first section, the article focuses on the analysis of growth strategies of companies that can be implemented in the current conditions of a market economy. These strategies are also structured and compared in this section. The second section of the article deals with theoretical and practical differences between mergers and acquisitions, which need to be kept in mind, as these terms are often confused in practice. Finally, the third and fourth sections provide a typology of both mergers and acquisitions, providing a basic comparison of each of the types described.
Fúze a akvizice jsou poměrně komplexní ekonomické procesy spočívající v odkupu jednoho podniku druhým a v případném následném slučování do nástupnické entity, přičemž v podnikatelské praxi bývají užívány zejména jako jedna ze strategií k dosažení hospodářského růstu a maximalizace zisku. Jedná se multidimenzionální oblast, jež můžeme zařadit jak do disciplíny právní, tak pochopitelně i do disciplíny ekonomické, daňové či účetní. Cílem tohoto článku je poskytnout rozbor některých základních ekonomických a právních aspektů fúzí a akvizic v České republice a poukázat na některá specifika právě pro český trh. V první části se článek zaměřuje na rozbor růstových strategií společností, které lze v současných podmínkách tržního hospodářství implementovat. Strategie jsou v této části popsány a srovnávány. Druhá část příspěvku pojednává o teoretických a praktických rozdílech mezi fúzí a akvizicí, na které je potřeba pamatovat, neboť bývají v praxi nezřídka zaměňovány. Ve třetí a čtvrté části je konečně uvedena typologie fúzí i akvizic s poskytnutím základního srovnání každého z popisovaných typů.
Název Legal aspects of cryptoassets with focus on Israel
Právní aspekty kryptoaktiv se zaměřením na Izrael
Autor Mgr. Štěpán Knetl
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Crypto-assets, Cryptocurrency, ICO, regulation
Kryptoaktiva, kryptoměna, ICO, regulace
Abstrakt The article introduces several legal issues arising from the emergence of a relatively new class of assets - the cryptoassets with a focus on the Israeli legislation. At first basic terms regarding the topic such as the term itself, distributed ledger technology, different kinds of tokens, Initial Coin Offerings (ICO’s) and Security Token Offerings (STO’s) are introduced. The first part is dedicated to the legal status of cryptocurrencies. Issues regarding the money laundering and terrorist financing follow. The last part is dedicated to the ICO’s, STO’s and future developments in more detail.
Článek představuje několik právních otázek vyvstávajících v souvislosti se vznikem relativně nové třídy aktiv - kryptoaktiv - se zaměřením na Izraelskou právní úpravu. Nejprve jsou představeny základní pojmy týkající se tématu, jako je samotný termín, technologie distribuovaného záznamu, různé druhy tokenů, Initial Coin Offerings (ICO’s) a Security Token Offerings (STO’s). První část je věnována právnímu statusu kryptoměn. Následují otázky týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu. Poslední část je pak věnována podrobněji fenoménu ICO, STO a budoucímu vývoji.
Název Central Banks as Investors of Last Resort – the Case of the Federal Reserve System and the European Central Bank – Part. 1
Autor Mgr. Vít Kropjok, LL.M.
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Lender of Last Resort, Financial Crisis Monetary Policy, Quantitative Easing
Abstrakt The balance sheet size of all major central banks is probably the most palpable consequence of the worst financial crisis of our generation, which broke off more than a decade ago. Central banks have arguably been one of the most important actors in the fight against the 2007-8 financial crisis and the ensuing economic contraction. Central banks of in particular the United States and the Eurozone have undertaken unprecedented measures and significantly expanded their lender of last resort authorities. Rather than lenders of last resort, it would be more accurate to describe their role as investors or even crisis managers of last resort. While the swift and vigorous reaction from the Federal Reserve System is commonly believed to have hived off the collapse of the American and global financial system, it was not without controversies. At the same time, although the European Central Bank has not gone as far as its US peer due to more narrowly tailored powers, it certainly stretched them to the extent possible. The article aims at briefly describing some of the measures implemented by the two prominent central banks on both sides of the Atlantic in response to the 2007-08 financial crisis and to assess how their actions have shaped the traditional lender of last resort concept. The first part of the article in particular focuses on selected actions of the Federal Reserve System.
Název Phenomenon of transit bank accounts in relation to professional money laundering and possible solutions
Autor JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Adresa Department of Financial Law and Financial Science Faculty of Law, Charles University nám. Curieových 901/7 116 40 Prague
Klíčová slova Anti-money laundering, professional money laundering, Financial analytical office
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, profesionální praní peněz, Finanční analytický úřad
Abstrakt In the framework of the article, the author deals with the phenomenon of professional money laundering, specifically with transit bank accounts or so-called “proxy networks” as one of its most serious form. This purely practical phenomenon is not currently adequately reflected by the national nor European legislation. However, it is necessary to emphasize that regarding its seriousness and frequency, this phenomenon could very significantly endanger the stability and reputation of financial markets in the Czech Republic. Within the framework of the article, the mentioned phenomenon is described in detail including the model cases. The main problems accompanying this phenomenon are explored, especially those impeding its detection and repression. Accordingly, the author suggests possible legislative and practical solutions to the detected problems. For the purposes of the article, the current expert publications, practical experience and case studies of the Financial Analytical Office, and comparison of foreign legislations are used.
V rámci článku se autorka zabývá fenoménem profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti, zejména jednou z jeho nejzávažnějších forem, kterou jsou tranzitní bankovní účty neboli tzv. „proxy networks“. Jedná se o ryze praktický fenomén, který není v současné době adekvátním způsobem reflektován národní ani evropskou legislativou. Přesto je třeba uvést, že tento fenomén s ohledem na svou závažnost a frekvenci by mohl závažným způsobem ohrozit stabilitu a reputaci finančních trhů České republiky. V rámci článku je uvedený jev detailně popsán včetně modelových případů. Dále jsou podrobně rozebrány základní problémy doprovázející tento jev, které brání jeho řádné detekci a represi. Autorka současně navrhuje možná řešení pro eliminaci tohoto fenoménu, a to jak legislativní tak praktická. Pro účely článku byly využity, kromě stávající literatury, rovněž praktické zkušenosti a případové studie Finančního analytického úřadu a mezinárodní komparace v rámci zahraničních legislativních úprav.
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz